සුභ උදැසනක් කට්ටියට! කොහොමද ඉතින්? මම අද තවත් ඔයගොල්ලන්ට වටින ගැජට් එකක් ගෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු මොකක්ද මේ කියලා.ගොඩක් බ්ලොග් ලියන අය තමන්ගේ බ්ලොග් එකේ අනිත් සහෝදර බ්ලොග් කරුවන්ගේ ඇඩ් එකක් දාගෙන ඉන්නවානේ. ඉතින් අපි මුලින්ම ඇඩ් 4න් පටන් ගත්තාට පස්සේ පස්සේ වෙද්දි ඇඩ් 8ක් වගේ ඒනවා. එතකොට බ්ලොග් එකේ ඉඩත් යනවා වැඩිනේ. අන්න ඒකට තමයි මේ අලුත් ගැජට් එක තියෙන්නේ. මමත් මේක දාගෙන ඉන්නේ. මේක වෙන මොකුත් නෙමෙයි අපේ බ්ලොග් එකට දාලා තියෙන ඇඩ්ස් මාරුවෙන් මාරුවට පෙන්නන එක. ඒ කියන්නේ එක Ad Slot එකකට දැන්විම් 2ක් දාන්න පුළුවන්. මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න ඕනේනම් මගේ බ්ලොග් එකේ ඇඩ් දාලා තියෙන තැන බලන්නකෝ.

හරි. අපි දැන් මේක කරන හැ‍‍ටි බලමු.

මුලින්ම බ්ලොග් වල Design Tab එකට යන්න.
දැන් Add a Gadget බොත්තම ඔබන්න.
දැන් HTML/JAVASCRIPT බොත්තම ඔබලා පහල තියෙන කෝඩ් එක එතනට පේස්ට් කරන්න.

<div align="center">
    <table border="0"  cellpadding="2" cellspacing="6" width="265" bgcolor="#ffffff">
    <tbody><tr>
    <td><center>

    <!--  BANNER#1  -->

    <script language="JavaScript">
    images = new Array(2);

    images[0] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-1' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";

    images[1] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-2' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";

    index = Math.floor(Math.random() * images.length);
    document.write(images[index]);
    </script>

    </center></td>

    <td><center>

    <!--  BANNER#2  -->

    <script language="JavaScript">
    images = new Array(2);

    images[0] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-1' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";

    images[1] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-2' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";

    index = Math.floor(Math.random() * images.length);
    document.write(images[index]);
    </script>

    </center></td>
    </tr>
    <tr>

    <td><center>

    <!--  BANNER#3  -->

    <script language="JavaScript">
    images = new Array(2);

    images[0] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-1' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";

    images[1] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-2' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";

    index = Math.floor(Math.random() * images.length);
    document.write(images[index]);
    </script>

    </center></td>

    <td><center>

    <!--  BANNER#4  -->

    <script language="JavaScript">
    images = new Array(2);

    images[0] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-1' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";

    images[1] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-2' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";

    index = Math.floor(Math.random() * images.length);
    document.write(images[index]);
    </script>

    </td></center>

    </tr>

    </tbody></table>

    <table border="0" bordercolor="#0084ce" cellpadding="2" cellspacing="6" width="265" bgcolor="#ffffff">
    <tbody>
          <tr>
           <td><center><a href="URL OF ADVERTISER" rel="nofollow"><img width="265" height="37" border="0" alt="Advertise Now!" src="URL OF BANNER’S IMAGE" /></a></center></td>
          </tr>

        </tbody></table>

    </div>


වැදගත් - ඔය කොළ පාටින් තියෙන ඒවා වෙනස් කරන්න ඕනේ. අන්තිමට තියෙන රතුපාටින් තියෙන කෝඩ් එකත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්.

දැන් ඔයාගේ බ්ලොගයටත් Random Ad Banners Widgets එකක් තියෙනවා. අදහසකුත් දාලාම යන්නකෝ.