මමත් ඔය නිකං ඉන්න එකේ සින්ඩියක් හැදුවා.... එකේ නම lankanblogs තාම අත්හදා බැලිමේ තත්වයේ තියෙන්නේ.... ඔබගේ බ්ලොග් අඩවියත් එකතු කරන්න.. එකට lankanblogs එකට ගිහිල්ලා දකුණු පැත්තේ තියෙනවා "+ ඕබේ බ්ලෝග් අඩවියත් කියලා".... ඒක ක්ලික් කරලා තොරතුරු බලා ගන්න....


අදම register වෙන අයට චාන්ස් එකක් තියෙනවා. අදම ඕබේ බ්ලෝග් එක එකතු කර ගන්න පුලුවන්... (නැතිනම් දවසක් හෝ දවස් 2 ක් යැමට ඉඩ ඇත)