මම කියන්න යන්නේ facebook වල පොඩි වැඩක් ගැන......මෙන්න මේ කියලා තියෙන ටික පිලිවෙලට type කරන්නකෝ.... facebook එකේ homepage එකේ ඉදන්.

up , up , down , down , left , right , left , right , b , a ,enter then click left key and scroll up and down & up and down

දැන් බලන්නකෝ වෙන දේ....මරු නේද? කරලා බලන්නකෝ... තව මේ විදිහටම එකක් තියෙනවා ඒක හැබැයි වෙනස්..... කරලා බලලා ‍කමෙන්ට් එකක් දාන්න

up, up, down, down, left, right, left, right, B, A, Enter key, up and down

මෙකෙත් අර වගේ එකක්....