මම කියන්න යන දේ සමහර විට ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති. කමක් නැ දන්නේ නැති අය අහගන්නකෝ. මේක ටිකක් අමුතු මෘදුකාංගයක්. මේකේ නම තමයි FaceMorpher. මේකෙන් කරන්නේ අපිට කැමති පින්තුර දෙකක් (හොදට වැඩකරන්න නම් මුණු දෙකක් ඕනේ) Morphe කරන්න පුලුවන්. පින්තුර දෙක හදලා අපිට ඒක Gif , Avi , Swf , Jpg , html එකක් විදිහට සේව් කරගන්න පුලුවන්. අරගෙනම බලන්න.