කවුරු හරි දන්නවාද Huawei E156G Modem එක Unlock කරගන්න පුලුවන් විදිහක්.... අනේ දන්න කෙනෙක් ඉන්නවානම් කියන්න පුලුවන්ද?