මම කියන්න යන්නේ තවත් ගොඩක් වටිනා මෘදුකාංගයක් ගැන.. මේක ඉදිරිපත් කලේ ගුගල් සමාගමෙන්. මේක නම තමයි Google Desktop. මේකෙන් ඕබේ ඩෙක්ස්ටොප් එකට අලුත් නිව්ස් . කාලගුණය සහා තවත් බෝහෝ දේ මෙයින් ලබා ගන්න පුලුව්න්. මේක Vista Sidebar එක වගේ Desktop එකේ තියන්න පුලුවන් සයිඩ්බාර් එකක්.


මේ තියෙන්නේ එකේ පින්තුරයක්. මෘදුකාංගය ගන්න මෙතනින්