මේ අවුල නම් මොබිටෙල් කවදා හදයි ද දන්නේ නැ. මම connect වෙලා ඉන්ටර්නේට් යනකොට සැරින්සැරේට disconnect වෙනවා. අනේ ඒ ඇයි කියලා දන්නවානම් කියනවාද? සිග්නල් නැති වෙනවාද දන්නේ නැ......