මම Bounty People Search Engine එක ගැන දාපු පෝස්ට් එකට සහන් අයියා කමේන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා. මි‍ට වැඩිය Pipl කියන Search Engine එක හොදයි කියලා. බැලින්නම් ඇත්ත තමයි මේකේදි මුල් නමයි,අග නමයි, ඉන්න තැනයි, රටයි විතරයි ටයිප් කරන්න ඕනේ. මෙන්න පස්සේ එයා ගැන තොරතුරු එනවා. (මම මමම සර්ච් කරගත්තා. හිහිහි) මේකත් මරු ගිහිල්ලා බලන්න.