අලුත් වෙබ් අඩවියක් හදා ගෙන යනවා... සිංහල මෘදුකාංග කියලා.... ඕබේ නිර්මාණත් තියෙනවානම් අපිට එවන්න...ඒවා ඕබේ නම හා බ්ලෝග් ඇඩ්රස් එකත් එක්ක අපි දානවා....ඒ වගේම ඕබේ නමින් වෙබ් අඩවියේ පිටුවක් වෙන් කිරිමටත් අප සුදානම්. ඉතින් දැනට කමෙන්ට් එකක් විදිහට නමත්. බ්ලෝග් ඇඩ්රස් එකයි...මෘදුකාංගයේ නමයි දාන්න...පස්සේ අපිට මෘදුකාංග එවන අයට අපි පිටුවක් වෙන් කරනවා.....