ඕන්න මගේ මෘදුකාංග තියන්න තැනක් හැදුවා.... එකේ තමයි දැන් හැම මගේ මෘදුකාංගයක්ම ති‍යන්නේ..... මම හදලා තියෙනවා File Splitter මෘදුකාංගයක්....එකේ Source Codes ටික මම ‍ලගදිම ඕබේ අතට පත්වෙන්න වැඩකටයුතු කරගෙන යනවා.... එසේම මේ ගැන ඕබගේ ‍අදහස් කියන්නත් අමතක කරන්න එපා.....