කරුණාකර මේ දැන් එකතු කල ZIP MAKER මෘදුකාංගය බාගෙන එහි අඩුපාඩු කියන්න....... කලින් තිබු අඩුපාඩු කිහිපයක් (Error Message) අයින් කලා එකයි....තවත් අඩුපාඩු ඇති...කමෙන්ට් එකක් මගින් කියන්න.....