මම සිංහල Web Browser ඒකක් හදාෙගන යනවා...ඒකට ෙහාද නමක් ෙයා්ජනා කරන්න.....

නමක් කෙමන්ට් කරන්න....