ඔයගොල්ලෝ දන්නවානේ මම Sinhala Web Browser එකක් හදාගෙන යන බව...ඒත් ඒකට පින්තුර ටිකක් නැතුව ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ Home , Refresh , Back බට්න් වලට හොද පින්තුර ටික්ක නැතුව ඉන‍්නේ.. ඔයගොල්ලන්ට පුලුවන්ද? හොද පින්තුර ‍‍ටිකක් හොයලා දෙන්න....