කවුරු හරි දන්නවාද VB 6 වලදි Button එකක් ක්ලික් කරාම අලුත් Tab එක්ක ඇරෙන විදිහට හදන්න...හරියට Firefox, Chrome වල එන්නේ ඒ වගේ..අනේ දන්න කෙනෙක් ඉන්නවානම් කියනවාද? Net එකත් බැලුවා.ඒත් හොද හරියට එකක් නැ....