ඕන්න මම දැන් දෙන්න යන්නේ මම කියපු දෙයක්...මම පොරොන්දුවක් ඉ‍ටු කරන්නයි යන්නේ....මේක තවත් වැඩිදියණු කර ඉතා හොද නිර්මාණයක් කරයි කියලා මම හිතනවා.. මේක වැඩි දියුණු කරලා මට කියන්නත් අමතක කරන්න එපා.... මෙන්න මෙතනින් File Splitter Source Codes ටික බාගන්න. මේක හදලා තියෙන්නේ VB 6 වලින්..