ඔයගොල්ලො දන්නවාද Wordpress වලට HTML Code එකක් ඇඩ් කරගන්න පුලුවන් හැටි. මම ඇඩ් කරාම එක නිකං ටෙක්ස් එකක් වගේ පෙන්නේ. අනේ කවුරුහරි දන්වානම් කියලා දෙනවාද?