ලාංකිය සිතුවිලි මගින් සංවිධානය කරනු ලබන කවි මඩුවේ විශේෂ විකාශයක් ලාංකිය බ්ලොග් කියවනයෙන්.....

දැනට ඉදිරිපත් වි සිටින කවින්ගේ නම් අද රැට.