කොහොමද? මම ආවේ ඔයගොල්ලන්ට මගේ අලුත්ම බ්ලොග් එක ගැන කියන්න. බොහොවිට මේ බ්ලොග් එකත් එකට එකතු වෙයි. එතකොට Trix Hunter කියලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. ලක්ෂිකයාගේ තිප්පොළ කියලා. ගිහිල්ලාම බලන්න.