(හිම බස්සා 0.3 ඇවිල්ලා……. මේක දැනට ගොඩක් අය ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙනවා. මේක ගන්න ඕන නම් මේ ලිංක් එකෙන් යන්න……)