1. ඕබේ පරිගණකයේ රන් ඕපන් කරගන්න.

2. දැන් එහි regedit යනුවෙන් ටයිප් කර එන්ටර් කරන්න.

3. දැන් ලැබෙන වින්ඩෝවෙන් HKEY_LOCAL_MACHINE යන්න ඩබල් ක්ලික් කරන්න. එවිට එම ගොනුව දිගහැරේ.

4. දැන් එහි ඇති SYSTEM ගොනුව මතද දෙවරක් ක්ලික් කරන්න. එවි‍ට එම ගොනුවද දිග හැරේ.

5. දැන් එහි ඇති CurrentControalSet ගොනුව මතද දෙවරක් ක්ලික් කරන්න. එවි‍ට එම ගොනුවද දිග හැරේ.

6. දැන් එහි ඇති SERVICES ගොනුව මතද දෙවරක් ක්ලික් කරන්න. එවි‍ට එම ගොනුවද දිග හැරේ.

7. දැන් එහි ඇති USBSTOR ගොනුව මතද දෙවරක් ක්ලික් කරන්න. එවි‍ට දකුණු පස කුඩා ෆයිල් කිහිපයක් දැක ගත හැකිය.

8.දැන් එහි ඇති Start යන ෆයිල් එක මත ක්ලික් කරන්න. එවිට එය සිලේක්ට් වේ. දැන් වින්ඩෝවේ ඉහළ වම් කෙළවරේ ඇති File > Export යන්න ක්ලික් කර එම ෆයිල් එක තමන්ට කැමති තැනක‍ට සේවි කරගන්න.

9. දැන් නැවතත් කලින් කලික් කර තිබු ෆයිල් ඩබල් ක්ලික් කර ඕපන් කරගෙන එහි Value Data හි 3 වෙනුවට 4 යොදා ඕකේ කරන්න.

10. දැන් ඔබ අගය වෙනස් කරන ලද Start Registry file එක සළකුණු කර. පියවර 8 පරිදි USB Disable ලෙස සේවි කර ගන්න.

11. පස්සේ එම වින්ඩෝව ක්ලොස් කර පරිගණකය restart කරන්න.

12. පස්සේ ඔබ සේවි කරගත් USB Disable ෆයිල් රන් කල ලැබෙන පණිවිඩය ඕකේ කරන්න. ලොක් එක ඇර ගන්න ඕනේනම් USB Enable ෆයිල් එක රන් කර ඕකේ කරන්න.

කරලා බලලා කම්න්ට්ස් දාන්න.