ඔන්න මම අලුත් software එකක් ගෙනවා trial period softwares සදහටම ඔබ ලග තියා ගන්න පුලුවන්. එක‍ට පොඩි දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ මේ software බාගන්න එක විතරයි. මෙන්න ලිංක් එක. එතන කොටන්න.

http://download.cnet.com/RunAsDate/3000-2094_4-10717342.html