මෙකත් බොහො විට ඕන වෙන වෙබ් සයිට් එකක්...


මෙකෙන් පුලුවන් තමුන්ගේ වෙබ් අඩවියට Contact Form එකක් හදාගන්න. ඔක්කොම නිකං. ගිහිල්ලාම බලන්න ගොඩක් පහසුකම් තියෙනවා.