මම අද දෙන්න හිතුවා ගොඩක් දෙනා පාවිච්චි කරන ගුගල් සම්බන්ධ පොඩි වැඩ කිඩ ටිකක්.


මුලින්ම ගුගල්.lk වලට ගිහිල්ලා පහල තියෙන ඕන එකක් ටයිප් කරලා I'm Feeling Lucky බොත්තම ඔබලා බලන්න.

Google mentalplex
Google Easter
Google scholar
Google Germany
Google ninja
Google Linux
Google goth
Google l33t
Google pirate
Google heart
Google emo
Google Cambodian
Google mac
Google us government
foogle
Google ultimate
cqgoogle
Google Kat tun
xx-Klingon
xx-piglatin
elgoog
goglogo
gizoogle
ewmew fudd
Google bearshare
Google god
g56ogle
Google piratre
Google 42
Google bsd
Google Microsoft
Google Chuck Norris
Google osx
Google names
Google mothers day
Google brain
Google doodle 4
Google Santa
Google purple
Google loco
Google svedish chef
Google moon
Google watch
Google black
Google holiday
Google 2004 Olympics
search in colour
igoogle
Google my way

666gle
truegle
woogle
boogle
doogle
bluegle
bio google
joogle
toogle
google rose
google blackr
elgoogle.

කොහොමද වැඩේ. කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. (හැබැයි මේ ටික ගහලා ඉවර වෙද්දි සිද්ධාලේප බොතලයකුත් ලග තියාගන්න වෙයි :P)