දැන් කියන්නත් යන්නේ අලුත්ම මෘදුකාංගයක් ගැනයි.


මෙකේ තියෙන පහසුකම් ගැන කතා කරද්දි,

මැල්වෙයා වැනි හානිකර වැඩසටහන් නවත්වනවා
ඩිස්ක් ඩිෆ්රැග්මන්ට් හා ඩිස්ක් ක්ලින් අප් තියෙනවා
System Restore වගේ බලවත් පහසුකමක් තියෙනවා
මොකක් හරි වැරුද්දක් වුනොත් ඒක ඒයාම හදාගන්නවා

අන්න ඒ හින්දා මේක ඔබගේ පරිගණකයේ තිබිය යුතුම මෘදුකාංගයක්. අහ්..කියන්න බැරි වුනානේ මේකේ නම System Mechanic.