වෙළද පොලේ anti virus වැඩසටහන් බොහෝ පවති. බෙ‍ාහෝ අයට ඇති ගැ‍ටලුව වන්නේ මේවායින් කුමන එකක් හොදද යන්නයි. පහතින් දැක්වෙන අන්තර්ජාතික ආයතනයක් විසින් දැනට වෙළද පොලේ ඇති anti virus කිහිපයක් ගැන සිදු කළ සමික්ශනයකි………………….


අපහැදිලි නම් පින්තුරය උඩ ක්ලික් කර බලන්න.