මේ වැඩේ අපි කවුරුත් දන්න ගුගල් වෙතින්. මෙය තමයි ගුගල් සමාගම හදුන්වා දෙන්න යන Google Chrome OS. මෙය Open Source OS එකක්. මෙය කළඑළියට එන දවස නම් තාම හරියට කියලා නැ. මෙහි ඇති ගුණ නිසා මෙය ජනපිය වේ යැයි ඔවුන්ගේ මතයයි.

වැඩි විස්තර සදහා මෙම වෙබ් අඩවිය‍ට පිවිසෙන්න..