ඔන්න දැන් ඉතින් මැරතන් එක දුවන්න විනාඩි 10 ක් වගේ තියෙන්නේ. මමත් දුවනවා මැරතන් එක. බලමුකෝ වැස්ස තමයි පරහට ඉන්නේ. කොහොම හරි දුවන්න තමයි බලාපොරොත්තුව