ගොඩක් අය‍ට තියෙන කරදරයක් තමයි ජිමේල් ගිණූම ලෝඩ් විම‍ට වේලාවක් ගත විම…. නමුත් මේ වැඩ කිඩ කරලා බලන්න. බලලා මට comments එවන්න.

1. ජිමේල් ගිණුමේ ලෝඩිං තිරය පෙනෙන වි‍ටම Ctrl + F5 යතුරු දෙක ඔබන්න. දැන් කිසි පරක්කුවක් නැතිව ‍ලෝඩිං තිරය මතු වෙනු ඇත.

2. ජිමේල් ගිණුම ලබා ගැනිමට https://mail.google.com/mail යන වෙබ් ලිපිනය පාව්ච්ච් කරන්න.

3. ගුගල් සපයන වෙළද දැන්විම් නැතිව ලබා ගත්තොත් ඉතා ඉක්මණට පිටුව ලබා ගත හැක. ඒ සදහා https://m.gmail.com වෙත යන්න. ඇත්තෙන්ම මෙය ජිමේල් මොබයිල් සංස්කරණයයි. මෙය Internet Explorer වලට වඩා Firefox හා Opera Web Browser සමග හොදින් වැඩ කරයි.

4. මේ කිසිවකින් වේගය වැඩිකර ගැනිමට නොහැකි වුවා නම් www.google.com/ig වෙත යන්න. එහි දෙන උපදෙස් අනුව ගිණූම වේගවත් කළ හැක…