ගොඩක් දෙනෙක් Kaspersky පාවිච්ච් කරනවා… නමුත් එකෙන් ඔබේ පරිගණකයේ වේගය අඩාල කරනවා….. ඒ හින්දා මම අද ඔයගොල්ලන්‍ට දෙන්නේ යන්නේ Kaspersky Virus Remover Tool එකක්…. මෙය ඔබට Install කිරිමකින් තොරව භාව්තා කළ හැක…. පහත සැබැදියෙන් එය ලබා ගත හැක…… (මෙය ඔබේ වගකිමෙන් පාවිච්ච් කරන්න… ‍බොහෝ වේලාවට මෙය black list විමට ඉඩ ඇත.)

KASPERSKY VIRUS REMOVAL 2010