මේ වෙබ් අඩවි යෙන් ඔබේ අන්තර්ජාලය වේගය මැනගන්න පුලුව්න්.. මගේ වේගය නම් අන්තිමයි. මොබිටෙල්නේ....
http://www.speedtest.net වේගය මැනගෙන් අපිටත් කියන්න. හොදේ!!!