මම කලින් දාපු ලිපියේ කමෙන්ට් දාලා තිබ්බා වැඩ නැ...හැකින් වැඩක්ද දන්නේ නැ කියලා...ඒක හැකින් වැඩක් නෙමෙයි...මම වැරදියට හදලා තියෙන්නේ එකයි...දැන් හරි අරගෙන බලලා කියන්නකෝ