ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම වාගේ මුණු පොතේ ඉන්නවා ඇති‍නේ. මුණුපොතේ දවසේම ඉන්න අයට හොද, එළකිරි ටුල්ස් ටිකක් ගෙනවා. භාවිතාකරලාම හොද නරක කියන්න. මේවා කලව‍මේ තියෙන්නේ - පෙලක් ඒවා ගිනි නරියාගේ ඇඩෝන , පෙලක් ඒවාට වර්ඩ්ප්‍රෙස් බ්ලොග් එකක් ඕන.