ඔන්න තවත් එළකිරි ගැජට් එකක් දෙන්න යන්නේ..කියනවාට වඩා හොදයි කරලාම බලන එක... :P


මුලින්ම තිම් එකේ Backup එකක් ගන්න.

Log into Blogger
Go to Design > Edit HTML

මේ කොඩ් එක හොයාගන්න..

</head>

දැන් ඒ කොඩ් එක අයින් කරලා මේ කොඩ් එක එතනට පෙස්ට් කරන්න.

<script src='http://nirav07.110mb.com/js/mootools.1.2.3.js' type='text/javascript'/> <script src='http://nirav07.110mb.com/js/ScrollSpyYui.js' type='text/javascript'/> <script type='text/javascript'> window.addEvent(&#39;domready&#39;,function() { (function() { var topbar = $(&#39;uberbar&#39;).set(&#39;tween&#39;,{ duration: 200 }), topDistance = 30, fadeTo = 0.5; var topbarME = function() { topbar.tween(&#39;opacity&#39;,1); }, topbarML = function() { topbar.tween(&#39;opacity&#39;,fadeTo); }; var events = { mouseenter: topbarME, mouseleave: topbarML }; var ss = new ScrollSpy({ min: topDistance, max: window.getScrollSize().y + 1000, onLeave: function() { topbarME(); topbar.removeEvents(events); }, onEnter: function() { topbarML(); topbar.addEvents(events); } }); })(); }); </script> </head>

හරි. දැන් මේ කොඩ් එක හොයාගන්න...

<body>

ඒ කොඩ් එකත් අයින් කරලා මේ කොඩ් එක එතනට පෙස්ට් කරන්න.

<body> <div id='uberbar'> <center><b>This is Sexy Blogger Header. Scroll down to see me in Action</b></center><div style='display:none;'><a href="http://iblogerz.blogspot.com/2010/01/top-sexy-floating-bloger-header-with.html">Grab Widget</a></div></div>

ඔතන රතු පාටින් තියෙන තැනට ඔයාට වැටෙන්න ඕන ටෙක්ස්ට් එක දෙන්න..හරි..දැන් වැ‍ඩේ ඉවරයි..දැන් බ්ලොග් එකට ගිහිල්ලා බලන්න..අදහසකුත් දාලාම යන්න..ඒක තමයි ම‍ගේ එකම ශක්තිය! :))