ඔන්න දැන් කියන්න යන්නෙත් බ්ලොගර් ට්‍රික් එකක්..ඒක තමයි Subscribe Bar එකක් දාගන්න හැ‍ටි....මේකත් ලේසි වැඩක්...මුලින්ම Design ගිහිල්ලා Edit HTML යන්න. පස්සේ Theme එකේ බැක්අප් එකක් ගන්නකෝ..ඒක කොකටත් හොදයිනේ..පස්සේ Expand Widgets Tik එක දාලා මේ Code එක සර්ච් කරගන්න...


Search This Code - < / head >
පස්සේ ඒකට කලින් මේ කොඩ් එක පෙස්ට් කරගන්න...

<style type="text/css">
#mta_bar {
background:#003366;
border-top: 3px solid #6699ff;
margin: 0;
padding: 7px 0;
z-index: 100;
bottom:0px;
right:0px;
width: 100%;
overflow: auto;
position: fixed;
}
* html #mta_bar{
/*IE6 hack*/
position: absolute;
width: expression(document.compatMode=="CSS1Compat"? document.documentElement.clientWidth+"px" : body.clientWidth+"px");
}
#mta_bar .left { float: left; text-align: center; font-family: Arial; font-size: 13px; font-weight: bold; font-style: normal; color: #0000FF; width:92%;}
#mta_bar .right {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; float: right; text-align: center; font-weight: normal; font-size: 10px;letter-spacing: 0; width: 30px; white-space: nowrap;}
#mta_bar .right a {font-size: 10px; color: #0000FF; text-decoration: underline;}
#mta_bar .right a:hover {font-size: 10px; color: #0000FF; text-decoration: none;}
#left_bar a {background: url('http://1.bp.blogspot.com/_T46SliM0-PI/TAZk8W53yaI/AAAAAAAAAQM/q_GIpsrwILE/rss.png') no-repeat; text-decoration: none; color: #fff; padding:5px 0px 5px 30px;}
#left_bar a:hover { text-decoration: underline; color: #fff; }
</style>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var mta_arr = new Array();
var mta_clear = new Array();
function mtaFloat(mta) {
mta_arr[mta_arr.length] = this;
var mtapointer = eval(mta_arr.length-1);
this.pagetop = 0;
this.cmode = (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat") ? document.documentElement : document.body;
this.mtasrc = document.all? document.all[mta] : document.getElementById(mta);
this.mtasrc.height = this.mtasrc.offsetHeight;
this.mtaheight = this.cmode.clientHeight;
this.mtaoffset = mtaGetOffsetY(mta_arr[mtapointer]);
var mtabar = 'mta_clear['+mtapointer+'] = setInterval("mtaFloatInit(mta_arr['+mtapointer+'])",1);';
mtabar = mtabar;
eval(mtabar);
}
function mtaGetOffsetY(mta) {
var mtaTotOffset = parseInt(mta.mtasrc.offsetTop);
var parentOffset = mta.mtasrc.offsetParent;
while ( parentOffset != null ) {
mtaTotOffset += parentOffset.offsetTop;
parentOffset = parentOffset.offsetParent;
}
return mtaTotOffset;
}
function mtaFloatInit(mta) {
mta.pagetop = mta.cmode.scrollTop;
mta.mtasrc.style.top = mta.pagetop - mta.mtaoffset + "px";
}
function closeTopAds() {
document.getElementById("mta_bar").style.visibility = "hidden";
}
//]]>

</script>

පස්සේ නැවතත් මේ කොඩ් එක හොයාගන්නකෝ...

Search This Code - < / body >

හොයාගත්තට පස්සේ එකට කලින් පහළ තියෙන කොඩ් එක පෙස්ට් කරන්න..

<div id='mta_bar'>
<div id='left_bar'><span class='left'><a href='YOUR-FEED-BURNER-ADDRESS' target='_blank'>To Get Latest Update Subscribe Now !!!</a></span></div>
<span class='right' onmouseout='self.status=&apos;&apos;' onmouseover='self.status=&apos;YOURBLOGNAME.blogspot.com.com&apos;;return true;'> <img align='absmiddle' border='0' onClick='closeTopAds();return false;' src='http://3.bp.blogspot.com/_T46SliM0-PI/TAZl6OYG8_I/AAAAAAAAAQU/vbs2QE7nNks/close.png' style='cursor:hand;cursor:pointer;'/></span></div>

වැදගත් - ඔය කොඩ් එකේ රතු පාටින් තියෙන YOUR-FEED-BURNER-ADDRESS හා YOURBLOGNAME වලට ඔබගේ තොරතුරු ලබාදෙන්න..

ඔන්න ඔය ටිකයි කරන්න තියෙන්නේ..මාත් ඔය ගැජට් එක දාගෙන ඉන්නේ...අවුලක් ආවොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම බලන්නම්...