අද දෙවැනි ලිපිය මේක. ඔයගොල්ලෝ යුටියුබ් පැත්තේ ගියානම් දකින්න ඇති නේද? යුටියුබ් ලොගො එකේ වෙනස.. මම මිට කලින් නම් දැකලා ගුගල් සර්ච් එන්ජිමේ විතරයි. ඒත් දැන් ගුගල්ලා යුටියුබ් එකෙත් ලොගෝ වෙනස් කරලා. මම හිතන්නේ මෙතැන් සිට ඉදිරියට සර්ච් එන්ජිමේ වගේම යුටියුබ් එකේ ලොගෝ එකත් වෙනස් කරයි. ඇත්තටම යුටියුබ් එකේ ලොගෝ එක ලස්සනයි.FIFA 2010 THEME SONG - WAVING FLAG සිංදුව ඕනේනම් මෙතනින් ගන්න. ලස්සන සිංදුවක්..