ගොඩක් අය තරගෙට ඇතුලත් විම සදහා පරණ ලිපි වලට කමෙන්ට් කරනවා..එහෙම බැ...මෙන්න මේ ලිපියේ ඉදන් ඉදිරියට පළවන ලිපි වලට විතරයි කමෙන්ට් කරන්න පුලුවන්...

මෙන්න මේ ලිපියේ ඉදන් - http://trixhunter.blogspot.com/2010/07/hot-file-premium-account.html

ඔයගොල්ලෝ පරණ ලිපිවලට කමෙන්ට් කරන්න පුලුවන්..ඒත් තරගෙට එහෙම ඇතුලු වෙන්න බැ...