මේකත් එල ගැජට් එකක්..ඔයගොල්ලෝ මේකට කැමති නම් දැන්ම බ්ලොගයට දාගන්න..

මෙන්න Demo එක...

මුලින්ම Design > Edit HTML > Expand Widget Tempaltes ටික් එක දාන්න..

පස්සේ මේ කොඩ් එක හොයාගන්න..

</head>

දැන් </head> කොඩ් එකට කළින් පහල තියෙන කොඩ් එක පෙස්ට් කරන්න..

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

//** Featured Content Slider script- (c) Dynamic Drive DHTML code library: http://www.dynamicdrive.com.
//** May 2nd, 08'- Script rewritten and updated to 2.0.
//** June 12th, 08'- Script updated to v 2.3, which adds the following features:
//1) Changed behavior of script to actually collapse the previous content when the active one is shown, instead of just tucking it underneath the later.
//2) Added setting to reveal a content either via "click" or "mouseover" of pagination links (default is former).
//3) Added public function for jumping to a particular slide within a Featured Content instance using an arbitrary link, for example.

//** July 11th, 08'- Script updated to v 2.4:
//1) Added ability to select a particular slide when the page first loads using a URL parameter (ie: mypage.htm?myslider=4 to select 4th slide in "myslider")
//2) Fixed bug where the first slide disappears when the mouse clicks or mouses over it when page first loads.

var featuredcontentslider={

//3 variables below you can customize if desired:
ajaxloadingmsg: '<div style="margin: 20px 0 0 20px"><img src="loading.gif" /> Fetching slider Contents. Please wait...</div>',
bustajaxcache: true, //bust caching of external ajax page after 1st request?
enablepersist: true, //persist to last content viewed when returning to page?

settingcaches: {}, //object to cache "setting" object of each script instance

jumpTo:function(fcsid, pagenumber){ //public function to go to a slide manually.
this.turnpage(this.settingcaches[fcsid], pagenumber)
},

ajaxconnect:function(setting){
var page_request = false
if (window.ActiveXObject){ //Test for support for ActiveXObject in IE first (as XMLHttpRequest in IE7 is broken)
try {
page_request = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")
}
catch (e){
try{
page_request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")
}
catch (e){}
}
}
else if (window.XMLHttpRequest) // if Mozilla, Safari etc
page_request = new XMLHttpRequest()
else
return false
var pageurl=setting.contentsource[1]
page_request.onreadystatechange=function(){
featuredcontentslider.ajaxpopulate(page_request, setting)
}
document.getElementById(setting.id).innerHTML=this.ajaxloadingmsg
var bustcache=(!this.bustajaxcache)? "" : (pageurl.indexOf("?")!=-1)? "&"+new Date().getTime() : "?"+new Date().getTime()
page_request.open('GET', pageurl+bustcache, true)
page_request.send(null)
},

ajaxpopulate:function(page_request, setting){
if (page_request.readyState == 4 && (page_request.status==200 || window.location.href.indexOf("http")==-1)){
document.getElementById(setting.id).innerHTML=page_request.responseText
this.buildpaginate(setting)
}
},

buildcontentdivs:function(setting){
var alldivs=document.getElementById(setting.id).getElementsByTagName("div")
for (var i=0; i<alldivs.length; i++){
if (this.css(alldivs[i], "contentdiv", "check")){ //check for DIVs with class "contentdiv"
setting.contentdivs.push(alldivs[i])
alldivs[i].style.display="none" //collapse all content DIVs to begin with
}
}
},

buildpaginate:function(setting){
this.buildcontentdivs(setting)
var sliderdiv=document.getElementById(setting.id)
var pdiv=document.getElementById("paginate-"+setting.id)
var phtml=""
var toc=setting.toc
var nextprev=setting.nextprev
if (typeof toc=="string" && toc!="markup" || typeof toc=="object"){
for (var i=1; i<=setting.contentdivs.length; i++){
phtml+='<a href="#'+i+'" class="toc">'+(typeof toc=="string"? toc.replace(/#increment/, i) : toc[i-1])+'</a> '
}
phtml=(nextprev[0]!=''? '<a href="#prev" class="prev">'+nextprev[0]+'</a> ' : '') + phtml + (nextprev[1]!=''? '<a href="#next" class="next">'+nextprev[1]+'</a>' : '')
pdiv.innerHTML=phtml
}
var pdivlinks=pdiv.getElementsByTagName("a")
var toclinkscount=0 //var to keep track of actual # of toc links
for (var i=0; i<pdivlinks.length; i++){
if (this.css(pdivlinks[i], "toc", "check")){
if (toclinkscount>setting.contentdivs.length-1){ //if this toc link is out of range (user defined more toc links then there are contents)
pdivlinks[i].style.display="none" //hide this toc link
continue
}
pdivlinks[i].setAttribute("rel", ++toclinkscount) //store page number inside toc link
pdivlinks[i][setting.revealtype]=function(){
featuredcontentslider.turnpage(setting, this.getAttribute("rel"))
return false
}
setting.toclinks.push(pdivlinks[i])
}
else if (this.css(pdivlinks[i], "prev", "check") || this.css(pdivlinks[i], "next", "check")){ //check for links with class "prev" or "next"
pdivlinks[i].onclick=function(){
featuredcontentslider.turnpage(setting, this.className)
return false
}
}
}
this.turnpage(setting, setting.currentpage, true)
if (setting.autorotate[0]){ //if auto rotate enabled
pdiv[setting.revealtype]=function(){
featuredcontentslider.cleartimer(setting, window["fcsautorun"+setting.id])
}
sliderdiv["onclick"]=function(){ //stop content slider when slides themselves are clicked on
featuredcontentslider.cleartimer(setting, window["fcsautorun"+setting.id])
}
setting.autorotate[1]=setting.autorotate[1]+(1/setting.enablefade[1]*50) //add time to run fade animation (roughly) to delay between rotation
this.autorotate(setting)
}
},

urlparamselect:function(fcsid){
var result=window.location.search.match(new RegExp(fcsid+"=(\\d+)", "i")) //check for "?featuredcontentsliderid=2" in URL
return (result==null)? null : parseInt(RegExp.$1) //returns null or index, where index (int) is the selected tab's index
},

turnpage:function(setting, thepage, autocall){
var currentpage=setting.currentpage //current page # before change
var totalpages=setting.contentdivs.length
var turntopage=(/prev/i.test(thepage))? currentpage-1 : (/next/i.test(thepage))? currentpage+1 : parseInt(thepage)
turntopage=(turntopage<1)? totalpages : (turntopage>totalpages)? 1 : turntopage //test for out of bound and adjust
if (turntopage==setting.currentpage && typeof autocall=="undefined") //if a pagination link is clicked on repeatedly
return
setting.currentpage=turntopage
setting.contentdivs[turntopage-1].style.zIndex=++setting.topzindex
this.cleartimer(setting, window["fcsfade"+setting.id])
setting.cacheprevpage=setting.prevpage
if (setting.enablefade[0]==true){
setting.curopacity=0
this.fadeup(setting)
}
if (setting.enablefade[0]==false){ //if fade is disabled, fire onChange event immediately (verus after fade is complete)
setting.contentdivs[setting.prevpage-1].style.display="none" //collapse last content div shown (it was set to "block")
setting.onChange(setting.prevpage, setting.currentpage)
}
setting.contentdivs[turntopage-1].style.visibility="visible"
setting.contentdivs[turntopage-1].style.display="block"
if (setting.prevpage<=setting.toclinks.length) //make sure pagination link exists (may not if manually defined via "markup", and user omitted)
this.css(setting.toclinks[setting.prevpage-1], "selected", "remove")
if (turntopage<=setting.toclinks.length) //make sure pagination link exists (may not if manually defined via "markup", and user omitted)
this.css(setting.toclinks[turntopage-1], "selected", "add")
setting.prevpage=turntopage
if (this.enablepersist)
this.setCookie("fcspersist"+setting.id, turntopage)
},

setopacity:function(setting, value){ //Sets the opacity of targetobject based on the passed in value setting (0 to 1 and in between)
var targetobject=setting.contentdivs[setting.currentpage-1]
if (targetobject.filters && targetobject.filters[0]){ //IE syntax
if (typeof targetobject.filters[0].opacity=="number") //IE6
targetobject.filters[0].opacity=value*100
else //IE 5.5
targetobject.style.filter="alpha(opacity="+value*100+")"
}
else if (typeof targetobject.style.MozOpacity!="undefined") //Old Mozilla syntax
targetobject.style.MozOpacity=value
else if (typeof targetobject.style.opacity!="undefined") //Standard opacity syntax
targetobject.style.opacity=value
setting.curopacity=value
},

fadeup:function(setting){
if (setting.curopacity<1){
this.setopacity(setting, setting.curopacity+setting.enablefade[1])
window["fcsfade"+setting.id]=setTimeout(function(){featuredcontentslider.fadeup(setting)}, 50)
}
else{ //when fade is complete
if (setting.cacheprevpage!=setting.currentpage) //if previous content isn't the same as the current shown div (happens the first time the page loads/ script is run)
setting.contentdivs[setting.cacheprevpage-1].style.display="none" //collapse last content div shown (it was set to "block")
setting.onChange(setting.cacheprevpage, setting.currentpage)
}
},

cleartimer:function(setting, timervar){
if (typeof timervar!="undefined"){
clearTimeout(timervar)
clearInterval(timervar)
if (setting.cacheprevpage!=setting.currentpage){ //if previous content isn't the same as the current shown div
setting.contentdivs[setting.cacheprevpage-1].style.display="none"
}
}
},

css:function(el, targetclass, action){
var needle=new RegExp("(^|\\s+)"+targetclass+"($|\\s+)", "ig")
if (action=="check")
return needle.test(el.className)
else if (action=="remove")
el.className=el.className.replace(needle, "")
else if (action=="add")
el.className+=" "+targetclass
},

autorotate:function(setting){
window["fcsautorun"+setting.id]=setInterval(function(){featuredcontentslider.turnpage(setting, "next")}, setting.autorotate[1])
},

getCookie:function(Name){
var re=new RegExp(Name+"=[^;]+", "i"); //construct RE to search for target name/value pair
if (document.cookie.match(re)) //if cookie found
return document.cookie.match(re)[0].split("=")[1] //return its value
return null
},

setCookie:function(name, value){
document.cookie = name+"="+value

},


init:function(setting){
var persistedpage=this.getCookie("fcspersist"+setting.id) || 1
var urlselectedpage=this.urlparamselect(setting.id) //returns null or index from: mypage.htm?featuredcontentsliderid=index
this.settingcaches[setting.id]=setting //cache "setting" object
setting.contentdivs=[]
setting.toclinks=[]
setting.topzindex=0
setting.currentpage=urlselectedpage || ((this.enablepersist)? persistedpage : 1)
setting.prevpage=setting.currentpage
setting.revealtype="on"+(setting.revealtype || "click")
setting.curopacity=0
setting.onChange=setting.onChange || function(){}
if (setting.contentsource[0]=="inline")
this.buildpaginate(setting)
if (setting.contentsource[0]=="ajax")
this.ajaxconnect(setting)
}

}

//]]>
</script>

<style>
#slider4{
border: 2px solid #181818;
background: #ffffff;
margin-left: 9px;
}
#paginate-slider4{
border-color: #181818;
margin-left: 9px;
margin-top: 4px;
}
#paginate-slider4 a img{
width: 80px;
height: 60px;
border: 2px solid #181818;
margin-top: 5px;
}
#paginate-slider4 a img:hover, #paginate-slider4 a.selected img{
border: 2px solid #ffc04e;
}
.sliderwrapper{
position: relative; /*leave as is*/
overflow: hidden; /*leave as is*/
border: 10px solid navy;
width: 500px; /*width of featured content slider*/
height: 325px;
}
.sliderwrapper .contentdiv{
visibility: hidden; /*leave as is*/
position: absolute; /*leave as is*/
left: 0; /*leave as is*/
top: 0; /*leave as is*/
padding: 5px;
background: white;
width: 500px; /*width of content DIVs within slider. Total width should equal slider&#39;s inner width */
height: 100%;
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.alpha(opacity=100);
-moz-opacity: 1;
opacity: 1;
}
.pagination{
width: 500px; /*Width of pagination DIV. Total width should equal slider&#39;s outer width */
text-align: right;
background-color: #ffffff;
padding: 0px 5px;
}
.pagination a{
padding: 0 5px;
text-decoration: none;
color: #181818;
background: #ffffff;
}
.pagination a:hover, .pagination a.selected{
color: #181818;
background-color: #ffffff;
}
</style>

හරි..දැන් ටෙම්පාව සේව් කරන්න..

දැන් Add a gadjet > HTML/Javascript තෝරන්න..

පස්සේ මේ කොඩ් එක පෙස්ට් කරන්න.

<div style="float:left;">

<div id="slider4" class="sliderwrapper">

<div style="background: url('IMAGE-1-LINK') center left no-repeat" class="contentdiv">
</div>

<div style="background: url('IMAGE-2-LINK') center left no-repeat" class="contentdiv">
</div>

<div style="background: url('IMAGE-3-LINK') center left no-repeat" class="contentdiv">
</div>

<div style="background: url('IMAGE-4-LINK') center left no-repeat" class="contentdiv">
</div>

<div style="background: url('IMAGE-5-LINK') center left no-repeat" class="contentdiv">
</div>

</div>

<div id="paginate-slider4">

<a href="#" class="toc"><img alt="IMAGE-1" src="IMAGE-1-THUMBNAIL-LINK"/></a>

<a href="#" class="toc"><img alt="IMAGE-2" src="IMAGE-2-THUMBNAIL-LINK"/></a>

<a href="#" class="toc"><img alt="IMAGE-3" src="IMAGE-3-THUMBNAIL-LINK"/></a>

<a href="#" class="toc"><img alt="IMAGE-4" src="IMAGE-4-THUMBNAIL-LINK"/></a>

<a href="#" class="toc"><img alt="IMAGE-5" src="IMAGE-5-THUMBNAIL-LINK"/></a>

</div>

<script type="text/javascript">
featuredcontentslider.init({
id: "slider4", //id of main slider DIV
contentsource: ["inline", ""], //Valid values: ["inline", ""] or ["ajax", "path_to_file"]
toc: "markup", //Valid values: "#increment", "markup", ["label1", "label2", etc]
nextprev: ["", "Next"], //labels for "prev" and "next" links. Set to "" to hide.
revealtype: "mouseover", //Behavior of pagination links to reveal the slides: "click" or "mouseover"
enablefade: [true, 0.1], //[true/false, fadedegree]
autorotate: [true, 5000], //[true/false, pausetime]
onChange: function(previndex, curindex){ //event handler fired whenever script changes slide
//previndex holds index of last slide viewed b4 current (1=1st slide, 2nd=2nd etc)
//curindex holds index of currently shown slide (1=1st slide, 2nd=2nd etc)
}
})
</script>

</div>

ඔකේ රතු පාටින් තියෙන තැන් වලට ඔයාගේ පින්තුර වල ලිංක් දෙන්න..අවශය තොරතුරු ලබාදෙන්න...