ඔන්න තවත් නියම බ්ලොගර් ගැජට් එකක් ගෙනවා..මේකෙන් පුලුවන් ලිපිය බලනකෙනාට එම අකුරු පොඩිනම් එම අකුරු තමන්ට ඕන විදිහට ලොකු කරගෙන බලන්න..ලේසි වැඩක්..කරලාම බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න..

Design > Add Gadget > Add HTML / Javascript යන්න..

පස්සේ පළ්ලෙහා තියෙන කොඩ් එක පෙස්ට් කරන්න..


<script>
function go1(){
if (document.selecter2.select2.options
[document.selecter2.select2.selectedIndex].value != "none") {
document.getElementById('main').style.fontSize
=document.selecter2.select2.options
[document.selecter2.select2.selectedIndex].value
}
}

function go2(){
if (document.selecter2.select3.options
[document.selecter2.select3.selectedIndex].value != "none") {
document.getElementById('main').style.fontFamily
=document.selecter2.select3.options
[document.selecter2.select3.selectedIndex].value
}
}
</script>
<form id="forma" name="selecter2" method="POST">

<select onchange="go2()" style="font-family:verdana;font-size:8pt" name="select3" size="1">
<option value="Times New Roman"/>Times New Roman
<option value="Arial"/>Arial
<option selected value="Book Antiqua"/>Book Antiqua
<option value="Bookman Old Style"/>Bookman Old Style
<option value="Century Gothic"/>Century Gothic
<option value="Comic Sans Ms"/>Comic Sans Ms
<option value="Tahoma"/>Tahoma
<option selected value="Trebuchet Ms"//>Trebuchet Ms
<option value="Verdana"/>Verdana
</select>
<select onchange="go1()" style="font-family:verdana;font-size:8pt" name="select2" size="1">
<option value="8px"/>8
<option value="9px"/>9
<option value="10px"/>10
<option value="11px"/>11
<option selected value="12px"/>12
<option value="14px"/>14
<option value="16px"/>16
<option value="18px"/>18
</select></form><a href="http://www.spiceupyourblog.com/2009/12/allow-visitors-change-text-size-and.html" target="_blank"><font size="1">Get This</font></a>

දැන් එක සේව් කරලා බලන්න‍කෝ...