මෙන්න ගෙනවා හොට් හොට් ලස්සන තිම් තියෙන කැලැන්ඩර් සෙට් එකක්..කැමති එකක් දැන්ම බ්ලොගයට දාගන්න


මුලින්ම Layout >> Page Element >> Add a gadget >> "Html/java script" එකට යන්න..එකට මම පහල දිලා තියෙන කොඩ් වලින් කැමති එකක කොඩ් එකක් පෙස්ට් කරන්න.
<!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar0035.htm" width="166" height="362" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br>
<!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar0036.htm" width="166" height="240"
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br>


<!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="Calendars/calendar0039.htm" width="166" height="226" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br><!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar0014.htm" width="170" height="290" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br>


<!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar0016.htm" width="166" height="312" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br><!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar0046.htm" width="125" height="169" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br>


<!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar00081.htm" width="160" height="222" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br>
<!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar0031.htm" width="166" height="239" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br>


<!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar0032.htm" width="166" height="332" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br><!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar0034.htm" width="166" height="283" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br><!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar0013.htm" width="161" height="280" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br><!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar00111.htm" width="182" height="204" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br>තව ඉදිරියට දෙන්නම්..රැදි සිටින්න..