සයිබර් අවකාශයේ ජාවාස්ක්‍රිප්ට් පාඩම් පංතිය ආරාම්භ වුනා..

මෙහිදි ඔබට ජාවාස්ක්‍රිප්ට් ගැන පුර්ණ දැනුමක් ලබාගන්න පුලුවන්. ඒ වගේම ඉතා වටිනා ජාවාස්ක්‍රිප්ට් ලබාගන්නත් පුලුවන්...

එහෙනම් අදම ජාවාස්ක්‍රිප්ට් පාඩම් මාලාවත් සමග එක්වන්න....

පංතියට ඇතුලත් විම සදහා මෙතනින් යන්න