ඔන්න අද දෙන්න යන්නේ තවත් අලුත් ගැජට් එකක්. මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ යාලුවා බ්ලොගයට කිසැරයක් ඇවිල්ලාද කියලා බලගන්න පුලුවන් ගැජට් එකක්. හරි..මේක ඔයාගේ බ්ලොගයට දාගන්න ඕනේනම් මෙන්න මේ විදිහට කරන්න.

මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්නේ

මුලින්ම Blogger > Design > Add a gadget > Add HTML/JAVASCRIPT යන්න.

ඊට පස්සේ පහල තියෙන කොඩ් එක පෙස්ට් කරන්න.

<SCRIPT>
function GetCookie (name) {
var arg = name + "=";
var alen = arg.length;
var clen = document.cookie.length;
var i = 0;
while (i < clen) {
var j = i + alen;
if (document.cookie.substring(i, j) == arg)
return getCookieVal (j);
i = document.cookie.indexOf(" ", i) + 1;
if (i == 0) break;
}
return null;
}
function SetCookie (name, value) {
var argv = SetCookie.arguments;
var argc = SetCookie.arguments.length;
var expires = (argc > 2) ? argv[2] : null;
var path = (argc > 3) ? argv[3] : null;
var domain = (argc > 4) ? argv[4] : null;
var secure = (argc > 5) ? argv[5] : false;
document.cookie = name + "=" + escape (value) +
((expires == null) ? "" : ("; expires=" + expires.toGMTString())) +
((path == null) ? "" : ("; path=" + path)) +
((domain == null) ? "" : ("; domain=" + domain)) +
((secure == true) ? "; secure" : "");
}
function DeleteCookie (name) {
var exp = new Date();
exp.setTime (exp.getTime() - 1);
var cval = GetCookie (name);
document.cookie = name + "=" + cval + "; expires=" + exp.toGMTString();
}
var expDays = 30;
var exp = new Date();
exp.setTime(exp.getTime() + (expDays*24*60*60*1000));
function amt(){
var count = GetCookie('count')
if(count == null) {
SetCookie('count','1')
return 1
}
else {
var newcount = parseInt(count) + 1;
DeleteCookie('count')
SetCookie('count',newcount,exp)
return count
}
}
function getCookieVal(offset) {
var endstr = document.cookie.indexOf (";", offset);
if (endstr == -1)
endstr = document.cookie.length;
return unescape(document.cookie.substring(offset, endstr));
}
</SCRIPT>
<SCRIPT>
document.write("You've been here <b>" + amt() + "</b> times.")
</SCRIPT>

දැන් ගැජ‍ට් එක සේව් කරලා බ්ලොගය බලන්නකෝ. දාගෙනම බලන්න. අදහසක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.