මම කළින් පොස්ට් එකේ කිව්වානේ බ්ලොගයට ස්කයිපි බට්න් එකක් දාගන්න පුලුවන් කියලා..දැන් කියන්න යන්නේ ‍කොහොමද ඒක බ්ලොගයට දාගන්නේ කියලා...

මුලින්ම බ්ලොගර් වලට ලොග් වෙලා Design ගිහිල්ලා Add a gadget බොත්තම ඔබන්න. පස්සේ Add HTML / JAVASCRIPT බොත්තම ඔබන්න.

දැන් කොඩ් එක විදිහට පහත තියෙන කොඩ් වලින් ඔයාගේ බ්ලොගයට ගැලපෙන, බොත්තම දාගන්න..


<!-- Skype buttons code start --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com --><script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>

<a href="skype:YOUR SKYPE NAME?call"><img src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/buttons/call_green_white_153x63.png" style="border: none;" width="153" height="63" alt="Skype Me�!" /></a><!-- Skype buttons code end --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com --><!-- Skype buttons code start --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com --><script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>
<a href="skype:YOUR SKYPE NAME?call"><img src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/buttons/call_blue_white_124x52.png" style="border: none;" width="124" height="52" alt="Skype Me�!" /></a><!-- Skype buttons code end --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com --><!-- Skype button code start --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com --><script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>
<a href="skype:YOUR SKYPE NAME?add"><img src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/buttons/add_green_white_195x63.png" style="border: none;" width="195" height="63" alt="Add me to Skype" /></a><!-- Skype button code end --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com -->


<!-- Skype buttons code start --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com --><script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>

<a href="skype:YOUR SKYPE NAME?call"><img src="http://mystatus.skype.com/balloon/YOUR SKYPE NAME" style="border: none;" width="150" height="60" alt="My status" /></a><!-- Skype buttons code end --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com -->


<!-- Skype buttons code start --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com --><script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>

<a href="skype:YOUR SKYPE NAME?call"><img src="http://mystatus.skype.com/bigclassic/YOUR SKYPE NAME" style="border: none;" width="182" height="44" alt="My status" /></a><!-- Skype buttons code end --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com -->


<!-- Skype buttons code start --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com --><script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>
<a href="skype:YOUR SKYPE NAME?call"><img src="http://mystatus.skype.com/smallclassic/YOUR SKYPE NAME" style="border: none;" width="114" height="20" alt="My status" /></a><!-- Skype buttons code end --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com --><!-- Skype buttons code start --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com --><script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>
<a href="skype:YOUR SKYPE NAME?call"><img src="http://mystatus.skype.com/smallclassic/YOUR SKYPE NAME" style="border: none;" width="114" height="20" alt="My status" /></a><!-- Skype buttons code end --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com -->

ඔය කොඩ් වලින් කැමති එකක් තෝරගෙන ඔයා ‍තොරගත්ත කොඩ් එකේ රතුපාටින් තියෙන YOUR SKYPE NAME කියන තැනට ඔයාගේ SKYPE ID එක දාන්න..

ඔන්න දැන් ඔයාගේ බ්ලොගයට පැමිණෙන අමුත්තන්ට ඔයාට කතා කරන්නත් පුලුවන්..දාගෙනම බලලා අදහසක් දාන්නකෝ...

අහ්..තව දෙයක් මට මේ සදුදා ඉදන් බ්ලොගයට පැත්තේ එන්න බැරිවෙයි..එතකොට මට බදාදට Hotfile Premium Account එක දෙන්න බැරිවෙයි.. ඒ හින්දා ඒක මම හෙට දෙනවා..වැඩි විස්තර හෙට කියන්නම්..දැන් නිදිමතයි..මම යනවෝ....