මම අද උදේ Mobitel ඩොන්ගල් ගහලා ඉන්ටර්නේට් යන්න හැදුවා.. Connect බොත්තම එබුවා. පස්සේ Connect වෙන්න බැලු.... Error එකක් එනවා. " error 619:A" කියලා තමයි මුලින්ම ති‍බුනේ.. මට හරියට මතක නැ... මම මේක ලියන්නේ Cafe එකක ඉදන්... අනේ! දන්න කෙනෙක් ඉන්නවානම් කියන්නකෝ මොකක්ද අවුල කියලා.....