තවමත් වින්ඩෝස් 7 Active වුනේ නැත්තම් මේක උත්සහා කරලා බලන්න... මේක මම උත්සහා කරලා බැලුවා.. මේ ලිංක් එකට ගිහිල්ලා බලන්න එකේ කරන හැටිත් තියෙනවා.... මේ තොරතුර මට දුන්නේ TRIX MASTER සහෝදරයා...මෙන්න මේ ලිංක් ටිකට ගිහිල්ලා කරන හැටි බලාගන්න.


මෙන්න මේ ලිංක් එකේ කරන හැ‍ටි පැහැදිලිව තියෙනවා