1. ඕබේ පරිගණකයෙන් www.facebook.com/mobile වෙත පිව්සෙන්න.

2. more facebook mobile products යටතේ ඇති upload photos via e-mail කොටසේ send my upload e-mail to me know link ක්ලික් කරන්න.

3. එහිදි send me an e-mail at යටතේ ඕබේ ඇති e-mail ලිපිනය පෙනෙනු ඇත. එහි ඇති send e-mail බොත්තම ඔබන්න.

4. පස්සේ ඔබගේ e-mail එක‍ට ඇතුල් වි (log in) facebook upload e-mail නම්න් ලැබ් ඇති e-mail එක ඕපන් කර එහි ඇති e-mail link එක කොපි කර ගන්න.

5. පස්සේ අලුත් e-mail එකක් compose කර යවන්නාගේ තැනට කළින් කොපි කර ගත් ඇඩ්රස් එක පෙස්ට් කරන්න.

6. පස්සේ ඔබට අවශ්‍ය photos and videos attach කර send කරන්න.

7. පස්සේ ඕබේ facebook එකට log වි ඔබ දැමු ‍photos and videos බලා ගත හැක.

පුරස්නයක් තිබ්බොත් කම්න්ට්ස් වලට දාන්න. මම බලන්නම්. ඕබේ අදහසුත් ලියලා යන්න.