ඔබගේ වෙබ් Browser ගෙදර පිටුව නැත්තම් Home Page තමන්ට අවශය විදිහට සකස් කර ගන්න පුලුවන් විදිහක් ගැනයි දැන් මේ මම කියන්න යන්නේ... ඒක සිදු කරගන්න පුලුවන් වෙබ් අඩවියක් තමයි The-Page.net කියන්නේ.. ගිහිල්ලාම බලන්න...

එම අඩවියට ගිය පසු පෙන්නේ මේ විදිහට. පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නමක් හා Theme එකක් තෝරා දෙන්න.

පස්සේ ඉතින් Create Welcome Page බොත්තම ඔබන්න....