ඔන්න දැන් මම කියන්න යන්නේ ඔයාගේ බ්ලොග් එක දුරකථනයෙන් බලන්න පුලුවන් විදිහට හදාගන්න හැටි.. මේක හැදුවාට ඔයාගේ බ්ලොගයට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැ... මම ඔන්න මේක උපුටාගත්ත තැනත් දානවා..නැත්තම් ඉතින් අපේ ඇයෝ...


හරි..මම කියන විදිහට කරගන්න පුලුවන්...

මුලින්ම Design - Edit HTML ගිහිල්ලා Expand Widget Templates ටික් එක දාන්න..

දැන් පහල තියෙන කෝඩ් එක හොයාගන්න... ( Ctrl + F )

<b:include data='blog' name='all-head-content'/&gt

(මේ‍ කෝඩ් එක හොයාගන්න බැරි උනොත් </head> එක හොයාගෙන ඊට පහලින් කෝඩ් එක පේස්ට් කරන්න)

දැන් පහල තියෙන කෝඩ් එක ඔයා ඉහළ හොයාගත්ත කෝඩ් එකට පහලින් පේස්ට් කරන්න...

<meta content='IE=EmulateIE7' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
<b:if cond='data:blog.isMobile'>
<meta content='width=device-width,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0' name='viewport'/>
<b:else/>
<meta content='width=1100' name='viewport'/>
</b:if>

ඔන්න දැන් ඔයාගේ බ්ලොග් එකත් කිසිම කරදරයක් නැතුව දුරකථනයකින් වුවත් බලන්න පුලුවන්...