ගොඩක් අය බ්ලොග් එකට දාගෙන හිටියේ වෙන කොහෙන් හරි ගත්ත, තිම් එකෙන්ම හම්බුවෙන ටුවිටර් බට්න් එකනේ... ඒත් ඔන්න දැන් අපිට ටුවිටර් වෙබ් සයිට් එකෙන්ම අපිට දුන්න ටුවිටර් බට්න් එක දාගන්න පුලුවන්...
හරි දැන් බලමු දාගන්න විදිහ...

පියවර 1 - මුලින්ම බ්ලොගර් වල Design ටැබ් එකට ගිහිල්ලා Edit HTML කොටසට යන්න.

පියවර 2 - දැන් Expand Widget Templates ටික් එක දාන්න...

පියවර 3 - දැන් පහත තියෙන කෝඩ් එක හොයාගන්න.

<div class='post-header-line-1'/>

පියවර 4 - දැන් ඔයාගේ ටුවිටර් බට්න් එකේ කෝඩ් එක හොයාගත්ත කෝඩ් එකට යටින් පේස්ට් කරන්න.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code For Vertical Count Button

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<div style='float:right;margin-right:10px;'>
<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-via="TWITTER-USERNAME">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
</div>
</b:if>

Code For Horizontal Count Button

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<div style='float:right;margin-right:10px;'>
<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="TWITTER-USERNAME">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
</div>
</b:if>

Code For No Count Button

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<div style='float:right;margin-right:10px;'>
<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-via="TWITTER-USERNAME">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
</div>
</b:if>

ඔය තෝරාගත්ත කෝඩ් එකේ කොළ පාටින් තැනට ඔයාගේ ටුවිටර් Username එක දෙන්න...

මාත් ඔන්න ටුවිටර් බොත්තම දැම්මා...දැන් ටුවිටර් අයටත් කියන්න අමතක කරන්න එපා...

ඔන්න දැන් ඔයාටත් ටුවිටර් Official Share බොත්තම තියෙනවා...අදහසක් දාන්න අමතක කරන්න එපා...ප්‍රශ්න ආවොත් කියන්න...